Menu
formalności przed budową domu

Formalności krok po kroku przed budową domu

Budowa swojego wymarzonego domu wiąże się z czasem poświęconym na cały proces budowy, kosztami związanymi z pracą oraz materiałami, ale także z wieloma formalnościami. Dopełnienie wszelkich koniecznych formalności jest nie mniej ważne jak inne aspekty związane z budową domu. Jeśli bowiem nie uzyskamy niezbędnych dokumentów, nie możemy przystąpić do jakichkolwiek prac budowlanych! Samowola budowlana wiąże się bowiem z poważnymi konsekwencjami finansowymi!

Akt notarialny, który potwierdza zakup działki

Formalności związane z budową domu to w pierwszej kolejności umowa zakupu działki, która musi być w formie aktu notarialnego. Aby zgłosić budowę domu w odpowiednim urzędzie konieczne jest posiadanie odpowiedniego tytułu prawnego potwierdzającego to, że nieruchomość jest naszą własnością.  Lecz to nie wszystko, zanim podpiszemy umowę, należy się upewnić, czy osoba, która sprzedaje nam nieruchomość posiada odpowiedni tytuł prawny do niej.  Warto także także upewnić się, czy  ta nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej oraz czy nie ma na niej jakichś obciążeń itp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) albo warunki zabudowy (WZ)

Przed podjęciem decyzji o budowie domu, należy się także zapoznać z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli istnieje na danym obszarze. Należy upewnić się, czy umożliwia on budowę domu, a także to czy dom w tym miejscu może wyglądać tak jak planujemy.  MPZP dostępny jest do wglądu w urzędzie gminy, a często też na jej stronie internetowej. Jeśli działka ma status działki budowlanej, trzeba w Wydziale Architektury odpowiedniego Urzędu Gminy złożyć wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku, gdy na określonym obszarze nie obowiązuje MPZP, to jak działka może być zagospodarowana regulują jej warunków zabudowy, czyli potocznie mówiąc WZ-ka. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu też składa się w Wydziale Architektury miejscowego urzędu gminy. Wniosek ten może złożyć każdy (nie musi to być właściciel działki). We wniosku określa się rodzaj inwestycji i charakterystyka zabudowy, a także dołącza się:

  • mapę sytuacyjno-wysokościową,
  • wyrys i wypis z ewidencji z gruntów.

Jeśli sprzedający działkę uzyskał już na niej warunki zabudowy, wystarczy przenieść tę decyzję na siebie.

Dokumenty takie jak MPZP i WZ zawierają takie informacje jak np. dopuszczalna powierzchnia zabudowy, kształt bryły budynku i dachu, a także inne wymagania i wytyczne wyznaczone przez miejscowy samorząd.

Projekt architektoniczno-budowlany domu

Gdy znane są już wszelkie uwarunkowania na danym terenie, można przystąpić do wyboru projektu architektoniczno-budowlanego domu. Dostępnych jest wiele rozwiązań. Można wybrać np. gotowy projekt architektoniczny domu lub zamówić indywidualny projekt w biurze architektonicznym. Do projektu architektoniczno-budowlanego domu dołącza się plan zagospodarowania działki. Określa ma on m.in. usytuowanie budynku na tej działce, drogi dojazdowe, a także zieleń i inne elementy. Plan wykonuje go uprawniony geodeta na mapie do celów projektowych w skali 1:500.

Zgłoszenie budowy domu

Ostatnią formalnością przed przystąpieniem do budowy domu jest zgłoszenie budowy domu. Zamiar budowy domu należy zgłosić w Wydziale Architektury lokalnego Starostwa Powiatowego. W zgłoszeniu budowy określa się rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy także dołączyć:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przez przepisy szczególne, wraz z zaświadczeniem osoby, która wykonała ten projekt, że jest członkiem właściwej izby samorządu,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania konkretną nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, w przypadku gdy jest ona wymagana przez przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organ administracyjny ma 30 dni od dnia zgłoszenia na wniesienie ewentualnego sprzeciwu i wezwania do uzupełnienia braków. Należy dokonać tego we wskazanym terminie, a niedopełnienie tego wezwania skutkuje wniesieniem sprzeciwu.

Jeśli natomiast organ administracyjny nie wniesie sprzeciwu, mamy do czynienia z tzw. „milczącą zgodą”. Można rozpocząć roboty budowlane. Lecz przedtem należy odebrać w lokalnym urzędzie ostemplowany projekt budowlany oraz dziennik budowy. Budowę domu trzeba rozpocząć w ciągu 3 lat od zgłoszenia budowy, po upływie tego czasu „milcząca zgoda” traci swoją moc.

Marek Lont

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

  • Polecane

    NO CONTENT

  • Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved VipMajster.pl 2024